ટ્રનઝેક્શન લોગ ફૂલ શા માટે થાય છે અને તેના ઉપાય શા છે?